O projektu

HRAVĚ O PREVENCI -
DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ PRIMÁRNÍ VŠEOBECNÉ PREVENCE

 

Program je založen na vizi ucelené péče v oblasti prevence rizikového chování pro žáky po dobu jejich školní docházky. Je určen pro žáky 1.- 9. ročníků základních škol a 1. ročníků středních škol Ústeckého kraje. Program pracuje se třídou jako skupinou, zaměřuje se na běžnou populaci bez rozdělování na méně či více rizikové skupiny.

V průběhu školního roku působí lektoři ve třídě obvykle čtyři vyučovací hodiny (2 dvouhodinové bloky), v 1. ročnících základních škol 2 vyučovací hodiny (1 blok), lektoři vstupují do stejných tříd opakovaně (obvykle dvakrát ročně).

Program naplňuje principy efektivní primární prevence - je systematický a dlouhodobý, je určený pro menší počet žáků (skupina max. 30 účastníků, tj. 1 třída) a je interaktivní, orientuje se nikoliv pouze na úroveň informací, ale i na kvalitu postojů a změnu chování.

Využívá různých forem práce a aktivizačních prvků – práce ve skupině, diskuze, dramatické, aktivizační a pohybové techniky, zpětná vazba. Po všech aktivitách obvykle následuje reflexe.

Z hlediska specifické prevence se program zaměřuje na tyto rizikové jevy:

 • Spektrum poruch příjmu potravy
 • Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování
 • Sexuální rizikové chování
 • Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a nelegální drogy, hráčství, jiné návykové chování
 • Rizikové sporty
Cíle programu:
 • Předcházení a zmírnění následků rizikového chování.
 • Podpora zdravého způsobu života.
 • Podpora utváření zdravého kolektivu v rámci jednotlivých tříd, podpora kooperace, koheze a třídní sounáležitosti.
Žáci:
 • jsou schopni náhledu na rizikové situace, dokáží zvážit důsledky vlastních rozhodnutí, utvářet si postoje, vhodně zareagovat, projevit svůj názor, poskytnout zpětnou vazbu, asertivně zareagovat.
 • znají možné kontakty na zařízení, kam se mohou obrátit o pomoc.
Třídní učitelé:
 • jsou informováni o stavu rizikového chování v dané třídě a znají navržený postup pro další možnou práci se třídou.

CHCI SI PROGRAMY OBJEDNAT, JAK POSTUPOVAT?

 

Máte dvě možnosti:

 

 • Vstoupit do dlouhodobého programu Hravě o prevenci.
  Nabídku na další školní rok rozesíláme do škol každý rok v květnu prostřednictvím PPP ÚK, regionálních metodiků prevence, je možné nás i kontaktovat přímo.
  Do konce června uzavíráme se školami smlouvu o spolupráci na následující školní rok. Školy zařazujeme do projektu podle pořadí projeveného zájmu až do naplnění kapacity projektu. Každá třída zapojená do projektu absolvuje 2 preventivní bloky za školní rok podle výběru školy.
  V průběhu školního roku už není možné do projektu vstupovat.
  Cena za jeden preventivní blok (90 min) pro školní rok 2023/24: 1210,- Kč vč. DPH do konce roku 2023 (první pololetí). Od roku 2024 (2. pololetí) : 2420,- Kč vč. DPH. Vstup do dlouhodobého programu Hravě o prevenci je pro školní rok 2023/24 možný pouze pro základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.
 •  

 • Objednat jednorázový program.
  Chcete jen naše programy vyzkoušet a ověřit, jestli vyhovují vašim potřebám? Nemusíte se zavazovat na celý školní rok. Nabídka témat je totožná jako u dlouhodobého programu Hravě o prevenci, je možné objednávat kdykoliv v průběhu školního roku.
  Cena za jeden preventivní blok (90 min) pro školní rok 2023/24: 1300 Kč+21 % DPH
  Cena zahrnuje: lektorné, dopravu do školy, edukační materiály pro žáky, odměny pro vítězné družstvo